ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ [DSERT]

ಶ್ರೀ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ

ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಎಸ್
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು - ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

: ನಮ್ಮ ಕಾಣ್ಕೆ :

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ರೂಪಿಸುವ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS