ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ [DSERT]

Back
ಸೇವಾ ನಿರತ ತರಬೇತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನಾವಿನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ (IFIC)

ಸೇವಾ ನಿರತ ತರಬೇತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನಾವಿನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ (IFIC)

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS