ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ [DSERT]

Back
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (TALP)
TALP : Technology Assisted Learning Programme 
116 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 ಒಟ್ಟು
1 ಬೀರೂರು 7 0 2 7 16
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 12 7 1 4 24
3 ಕಡೂರು 6 0 4 5 15
4 ಕೊಪ್ಪ 7 0 1 4 12
5 ಮೂಡಿಗೆರೆ 10 2 0 6 18
6 ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 5 0 1 2 8
7 ಶೃಂಗೇರಿ 5 0 0 1 6
8 ತರೀಕೆರೆ 6 0 7 4 17
ಒಟ್ಟು 58 9 16 33 116

 

ICT Materials Supplied Details
ಕ್ರ. ಸಂ. ICT Material 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 ಒಟ್ಟು
1 LAPTOP 58 9 16 23 106
2 LCD Projector 18 1 14 23 56
3 K yan ITP 0 0 0 10 10
4 TALP ICT Lab 58 9 6 0 73

 

BLOCK-WISE LAPTOPS Supplied
ಕ್ರ. ಸಂ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 ಒಟ್ಟು
1 ಬೀರೂರು 7 0 2 0 9
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 12 7 1 0 20
3 ಕಡೂರು 6 0 4 0 10
4 ಕೊಪ್ಪ 7 0 1 0 8
5 ಮೂಡಿಗೆರೆ 10 2 0 0 12
6 ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 5 0 1 0 6
7 ಶೃಂಗೇರಿ 5 0 0 0 5
8 ತರೀಕೆರೆ 6 0 7 0 13
ಒಟ್ಟು 58 9 16 0 83

 

BLOCK-WISE LCD Projectors Supplied
ಕ್ರ. ಸಂ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 ಒಟ್ಟು
1 ಬೀರೂರು 2 0 2 6 10
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 5 1 1 1 8
3 ಕಡೂರು 1 0 4 4 9
4 ಕೊಪ್ಪ 1 0 0 3 4
5 ಮೂಡಿಗೆರೆ 1 0 0 3 4
6 ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 2 0 1 2 5
7 ಶೃಂಗೇರಿ 2 0 0 0 2
8 ತರೀಕೆರೆ 4 0 6 4 14
ಒಟ್ಟು 18 1 14 23 56

 

BLOCK-WISE     K yan ITP Supplied
ಕ್ರ. ಸಂ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 ಒಟ್ಟು
1 ಬೀರೂರು 0 0 0 1 1
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 0 0 0 3 3
3 ಕಡೂರು 0 0 0 1 1
4 ಕೊಪ್ಪ 0 0 0 1 1
5 ಮೂಡಿಗೆರೆ 0 0 0 3 3
6 ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 0 0 0 0 0
7 ಶೃಂಗೇರಿ 0 0 0 1 1
8 ತರೀಕೆರೆ 0 0 0 0 0
ಒಟ್ಟು 0 0 0 10 10

 

BLOCK-WISE TALP ICT Lab Details
ಕ್ರ. ಸಂ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕು 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 ಒಟ್ಟು
1 ಬೀರೂರು 7 0 1 0 8
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 12 7 1 0 20
3 ಕಡೂರು 6 0 1 0 7
4 ಕೊಪ್ಪ 7 0 1 0 8
5 ಮೂಡಿಗೆರೆ 10 2 0 0 12
6 ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 5 0 0 0 5
7 ಶೃಂಗೇರಿ 5 0 0 0 5
8 ತರೀಕೆರೆ 6 0 2 0 8
ಒಟ್ಟು 58 9 6 0 73

 

116 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು
ICT Materials Supplied and Maintenance Details
ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ Laptop ಸರಬರಾಜು LCD Projector ಸರಬರಾಜು ICT Lab Lenovo AIO ಸರಬರಾಜು ಷರಾ
2016-17 58 Dell : 58 Peasy : 18 58 58 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 2019-20 ರಿಂದ TALP ICT Lab ನೀಡಿದೆ.
2017-18 9 ACER : 9 Hitachi : 1 9 SWF-TBF ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 3 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 2020-21 ರಿಂದ TALP ICT Lab ನೀಡಿದೆ.
SCP-TSP ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 2020-21 ರಿಂದ TALP ICT Lab ನೀಡಿದೆ.
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ TALP ICT Lab ನೀಡಿದೆ.
2018-19 16 ACER : 16 Hitachi : 14 6
2019-20 33 Dell Vostro: 23 BenQ Projector: 23
K Yan
Integrated Teaching Projector
(Laptop included): 10
0  ಇನ್ನು ಉಳಿದ 43 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ TALP ICT Lab ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 116 106 66 73 116

 

Laptops, Projectors and ITPs Annual Maintainance Contract - AMC Details
Laptop   Total Done Remaining Remarks
Dell : 58 Laptops 20 16 4 July to September 2021 : 16th Quarter is in progress
ACER : 25 Laptops 20 15 5 September to November 2021 : 15th Quarter is in progress
Peasy Projector: 18 10 1 9 AMC Stopped: State office issue 
Hitachi Projector: 15 10 4 6 5th AMC is in Progress
BenQ Projector: 23 10 1 9 2nd AMC is in Progress
Dell Vostro : 23 Laptops 20 0 0 Supplied and installed in the month of November 2021
K Yan
Integrated Teaching Projector
(Laptop included): 10
20 0 0 Supplied and installed in the month of November 2022

 

TALP-ICT Lab Preventive Maintainance - PM Details
Year Total Done Remaining Remarks
2016-17 : 58 Labs - 873 Lenovo AIOs 10 5 5 6th Half yearly PM is in progress
2019-20 : 10 Labs - 100 Lenovo AIOs 10 1 9 2nd Half yearly PM is in progress
2021-22 : 5 Labs - 100 ASUS Desktop Computers 6 0 6 Installed in the month of May-2022

 

Training Details
Training  Total Teachers Training Done Remaining Remarks
Induction - 1 969 956 13

Induction - 1 => 98.65%

Refresher Course => 28.37%

E-Content Training => 100%

Refresher Course - RC 969 275 694
E-Content  116 116 0

 

Training Details
Training  Target:
Induction-1/
Refresher Course/
E-content
Induction - 1 Refresher Course  E-Content  Remarks
2016-17 129 / 000 / 000 129 0 0

Induction - 1 => 98.65%

Refresher Course => 28.37%

E-Content Training => 100%

2017-18 114 / 000 / 000 114 0 0
2018-19 083 / 199 / 000 83 199 0
2019-20 299 / 076 / 116 299 76 116
2020-21 344 / 000 / 000 331 0 0
TOTAL 969 / 969 / 969 956 275 116
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS