ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ [DSERT]

Back
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ದಯಾವತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9481848647
2 ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಬಿ ಎಲ್ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9448744784
3 ಉಮೇಶ್‌ ಐ ಪಿ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9449137730
4 ಸಿದ್ಧರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಆರ್‌ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9483713086
5 ಪ್ರಶಾಂತ ಜಿ ಆರ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9449899969
6 ಸಲೇಹ ಅಂಜುಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9110405595
7 ಮಮತ ಕೆ ಎಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9480798942
8 ಗೀತಾ ಸಿ ಎಸ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9008887817
9 ಕನಿಕಾ ಎಂ ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9449781464
10 ಉಮಾನಾಯ್ಕ ಎನ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9743722982
11 ಉಮಾ ಎಸ್‌ ನಾಯ್ಕ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9481076101
12 ಮಂಜುಳ ಸಿ ಆರ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9448657918
13 ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ ಎನ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9448507615
14 ಸುರೇಶ್‌ ಎಚ್‌ ಬಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9740941595
15 ದೇವರಾಜು ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 7975974891
16 ಭಾಗೀಬಾಯಿ ಡಿ ಆರ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9972755060
17 ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಜಿ ಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 9448449700
18 ಶ್ರೀರಂಗ ಮಾಗಡಿ ಎಲ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 9844054022
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS