ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ [DSERT]

Back
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9449971015
2 ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಬಿ ಎಲ್ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9448744784
3 ಅಂತೋಣಿರಾಜ್ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9448244900
4 ಉಮೇಶ್‌ ಐ ಪಿ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9449137730
5 ಹೊನ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು  9731636255
6 ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9945427033
7 ಪ್ರಶಾಂತ ಜಿ ಆರ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9449899969
8 ಸಲೇಹ ಅಂಜುಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9110405595
9 ಮಮತ ಕೆ ಎಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9480798942
10 ಉಮಾನಾಯ್ಕ ಎನ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9743722982
11 ಸುರೇಶ್‌ ಎಚ್‌ ಬಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9740941595
12 ದೇವರಾಜು ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 7975974891
13 ಭಾಗೀಬಾಯಿ ಡಿ.ಆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9972755060
14 ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9480080115
15 ಮೇಘರಾಜ ಎನ್.ಎನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9164162936
16 ಶಾರದಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9481579027
17 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎನ್.ಆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9480144769
18 ಮಂಜುನಾಥ.ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 9481501396
19 ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 8123004591
20 ಶ್ರೀರಂಗ ಮಾಗಡಿ ಎಲ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 9844054022
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS