ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ [DSERT]

Back
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DIET)‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:   08262-222832 ಹಾಗೂ 9448999364
ಇಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ:   diet.chikmagalore@gmail.com
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS