ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ [DSERT]

Back
ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರಗಳು

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DIET)‌, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರಗಳು (ದಿನಾಂಕ: 13/04/2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ವೃಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
1 2 3 4 5 6 7
  ಬೋಧಕ:
1 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 67550-104600 “ಎ” 1 1 0
2 ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 52650-97100 “ಎ” 7 5 2
3 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು   43100-83900 “ಬಿ” 15 13 2
4 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) 43100-83900 “ಬಿ” 1 0 1
5 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 43100-83900 “ಬಿ” 1 1 0
6 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದ (ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-‌2) 33450-62600 “ಸಿ” 1 0 1
  ಬೋಧಕೇತರ:
7 ಅಧೀಕ್ಷಕರು 30350-58250 “ಸಿ” 2 1 1
8 ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು 30350-58250 “ಸಿ” 1 0 1
9 ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು 27650-52650 “ಸಿ” 1 0 1
10 ಪ್ರ ದ ಸ 27650-52650 “ಸಿ” 5 5 0
11 ದ್ವಿ ದ ಸ 21400-42000 “ಸಿ” 4 4 0
12 ತಂತ್ರಜ್ಞರು 27650-52650 “ಸಿ” 1 1 0
13 ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಹಾಯಕರು 27650-52650 “ಸಿ” 1 0 1
14 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 21400-42000 “ಸಿ” 1 0 1
15 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು 19950-37900 “ಡಿ” 1 1 0
16 ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ 17000-28950 “ಡಿ” 6 3 3
ಒಟ್ಟು 49 35 14
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS