ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ [DIET] ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ [DSERT]

Back
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು-ಶಿಕ್ಷಕರು
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವಿವರಗಳು / Teachers Statistics for the year 2021-22
Sl. No. Management  Block Primary Upper Primary Secondary Total
Sanctioned Working Sanctioned Working Sanctioned Working Sanctioned Working
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1-Department of Education BIRURU 187 185 324 311 147 137 658 633
2 1-Department of Education CHIKMAGALUR 316 316 670 653 222 190 1208 1159
3 1-Department of Education KADUR 214 211 511 572 140 127 865 910
4 1-Department of Education KOPPA 65 55 257 205 120 100 442 360
5 1-Department of Education MUDIGERE 163 146 296 266 155 134 614 546
6 1-Department of Education N R PURA 70 66 201 178 86 69 357 313
7 1-Department of Education SRINGERI 19 17 149 125 64 46 232 188
8 1-Department of Education TARIKERE 218 193 523 528 172 158 913 879
  Total 1252 1189 2931 2838 1106 961 5289 4988
1 2-Tribal Welfare Dept. BIRURU 0 0 40 24 40 24 80 48
2 2-Tribal Welfare Dept. CHIKMAGALUR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2-Tribal Welfare Dept. KADUR 10 4 53 36 53 36 116 76
4 2-Tribal Welfare Dept. KOPPA 0 0 18 4 18 4 36 8
5 2-Tribal Welfare Dept. MUDIGERE 8 6 29 13 33 12 70 31
6 2-Tribal Welfare Dept. N R PURA 1 1 18 5 18 5 37 11
7 2-Tribal Welfare Dept. SRINGERI 5 5 5 5 5 5 15 15
8 2-Tribal Welfare Dept. TARIKERE 6 2 33 19 33 19 72 40
  Total 30 18 196 106 200 105 426 229
1 4-Pvt. Aided BIRURU 0 0 13 13 98 91 111 104
2 4-Pvt. Aided CHIKMAGALUR 0 0 67 48 251 206 318 254
3 4-Pvt. Aided KADUR 0 0 17 47 195 207 212 254
4 4-Pvt. Aided KOPPA 0 0 15 11 57 41 72 52
5 4-Pvt. Aided MUDIGERE 0 0 27 18 32 27 59 45
6 4-Pvt. Aided N R PURA 0 0 23 13 49 48 72 61
7 4-Pvt. Aided SRINGERI 0 0 0 0 15 13 15 13
8 4-Pvt. Aided TARIKERE 0 0 6 19 106 114 112 133
  Total 0 0 168 169 803 747 971 916
1 5-Pvt. Unaided BIRURU 6 14 113 140 0 33 119 187
2 5-Pvt. Unaided CHIKMAGALUR 59 79 700 911 483 615 1242 1605
3 5-Pvt. Unaided KADUR 35 48 189 225 86 104 310 377
4 5-Pvt. Unaided KOPPA 7 13 197 232 146 153 350 398
5 5-Pvt. Unaided MUDIGERE 18 18 108 214 107 156 233 388
6 5-Pvt. Unaided N R PURA 30 28 86 122 55 64 171 214
7 5-Pvt. Unaided SRINGERI 11 11 72 80 46 52 129 143
8 5-Pvt. Unaided TARIKERE 166 211 164 252 57 102 387 565
9 5-Pvt. Unaided total 332 422 1629 2176 980 1279 2941 3877
1 90-Social Welfare Department Schools BIRURU 0 0 0 0 0 0 0 0
2 90-Social Welfare Department Schools CHIKMAGALUR 1 1 66 40 66 40 133 81
3 90-Social Welfare Department Schools KADUR 0 0 5 2 5 2 10 4
4 90-Social Welfare Department Schools KOPPA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 90-Social Welfare Department Schools MUDIGERE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 90-Social Welfare Department Schools N R PURA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 90-Social Welfare Department Schools SRINGERI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 90-Social Welfare Department Schools TARIKERE 0 0 11 8 11 8 22 16
  Total 1 1 82 50 82 50 165 101
1 92-Kendriya Vidyalaya / Central Schools CHIKMAGALUR 0 0 10 10 0 0 10 10
2 93-Jawahar Navodaya Vidyala KOPPA 0 0 24 24 24 24 48 48
  Total 0 0 34 34 24 24 58 58
GRAND TOTAL 1615 1630 5040 5373 3195 3166 9850 10169
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS